Revize elektroinstalací

 

        Od září 2007 platí pro elektrické instalace nízkého napětí ČSN 33 2000-6, která upravuje i podmínky pro výchozí a pravidelnou revizi na těchto zařízeních. Od 1.9.2009 byla zrušena a touto normou plně nahrazena ČSN 33 2000-6-61 ed.2 z dubna 2004. 

 
        Výchozí revize

        Každá instalace musí být, pokud je to prakticky možné, během své výstavby anebo po dokončení předtím, než ji uživatel uvede do provozu, revidována.

        Podklady pro provádění výchozí revize jsou :

- dokumentace elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení
- protokoly o určení druhu prostředí, pokud nejsou součástí dokumentace
- písemné doklady o provedení výchozích revizí částií elektrického zařízení
- záznamy o kontrolách, zkouškách a měřeních provedených na elektrickém zařízení před jeho uvedením do provozu
- doklady stanovené příslušným předpisem
- písemné záznamy o provedených opatřeních a kontrolách v případě prací prováděných podle čl. 2.2. ČSN 33 1500

        Prohlídka

        Prohlídka musí být provedena před zkoušením a obvykle se provádí, jestliže je celá instalace bez napětí. Musí být provedena, aby se potvrdilo, že trvale připojené elektrické předměty :

- vyhovují bezpečnostním požadavkům příslušných norem pro zařízení
- jsou řádně zvoleny a instalovány v souladu s HD 60364 a s návody výrobců
- nejsou viditelně poškozeny do té míry, že by to mohlo ohrozit bezpečnost

        Prohlídka musí tam, kde je to účelné, zahrnovat ověření alespoň těchto náležitostí :

a) způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem
b) použití protipožárních přepážek a jiných opatření na ochranu před šířením ohně a před tepelnými účinky
c) volby vodičů s ohledem na proudovou zatížitelnost a úbytek napětí
d) volby a seřízení ochranných a kontrolních přístrojů
e) použití a vhodné umístění vhodných odpojujících a spínacích přístrojů
f) volby předmětů, zařízení a ochranných opatření přiměřených k vnějším vlivům
g) označení nulových a ochranných vodičů
h) zapojení jednopólových spínacích přístrojů ve vodičích vedení (tj. fázových nebo krajních vodičích)
i) vybavení schématy, varovnými nápisy nebo dalšími podobnými informacemi
j) označení obvodů, přístrojů jistících před nadproudy, spínačů, svorek atd.
k) odpovídající způsob spojování vodičů
l) použití a odpovídající parametry ochranných vodičů včetně vodičů ochranného a doplňujícího pospojování
m) přístupnost zařízení z hlediska jeho ovládání, značení a údržby

        Při prohlídce se musí ověřovat veškeré speciální požadavky pro jednoúčelové elektrické instalace nebo jejich umístění ve zvláštních objektech.

        Zkoušení

        Tam, kde je to z hlediska ověření potřebné, se musí provést dále uvedené zkoušky, a to přednostně v tomto pořadí :

a) spojitost ochranných vodičů a spojitost hlavního a doplňujícího pospojování
b) izolační odpor elektrické instalace
c) ochrana SELV a PELV nebo elektrickým oddělením
d) odpor podlahy a stěn
e) automatické odpojení od zdroje
f) doplňková ochrana
g) zapojení přístrojů
h) pořadí fází
i) funkční a provozní zkoušky
j) úbytek napětí

        Jestliže výsledek některé zkoušky je nevyhovující, musí se po odstranění zjištěné závady tato zkoušky i zkoušky předcházející, na které mohla mít tato závada vliv, opakovat.

   
        Pravidelná revize

        Při pravidelné revizi se provádí podrobné přezkoumání instalace. To musí být provedeno bez demontáže nebo, pokud to situace vyžaduje, jenom s částečnou demontáží. Přitom se provádějí příslušné prohlídky, zkoušky a měření jako u výchozí revize, včetně ověření požadavku na odpojení, jak je pro proudové chrániče stanovena normou.

        Podklady pro provádění pravidelné revize jsou :

- dokumentace elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení
- protokoly o určení druhu prostředí
- zásady pro údržbu elektrického zařízení, tj. provádění kontrol, revizí, zkoušek a měření
- záznamy a výsledky provedených kontrol podle řádu preventivní údržby s podpisem pověřeného pracovníka
- zpráva o předchozí revizi
- záznamy o provedených kontrolách při pracech prováděných ve smyslu čl. 2.3, 2.6 a 2.7 ČSN 33 1500
- doklady z dozorové činnosti orgánu státního odborného technického dozoru

        Další měření se provádějí, aby se :

a) zajistila bezpečnost osob a užitkových zvířat vůči účinkům úrazu a popálení elektrickým proudem
b) zajistila ochrana před poškozením majetku ohněm nebo teplem vzniklým při poruše instalace
c) potvrdilo, že instalace není poškozena ani narušena tak, že by to ohrozilo bezpečnost
d) určily závady v instalaci a odchylky od požadavků této normy, jejichž následkem by mohlo dojít ke vzniku nebezpečí

        Pokud není k dispozici předchozí zpráva, je třeba provést podrobnější přezkoumání.

        Lhůty pravidelných revizí

        Lhůty pravidelných revizí instalace se musí určit podle druhu instalace a zařízení, jejího použití a způsobu provozu, četnosti a kvality údržby a s ohledem na vnější vlivy, kterým je instalace vystavena.

 

 

Vyhledávání

Používaný přístroj

Pro revize elektrických instalací používáme sdružený měřící přístroj od francouzské firmy Chauvin Arnoux C.A 6116, který představuje absolutní špičku mezi současnými revizními přístroji. Bližší informace můžete nalézt například v odborném časopisu Elektro, ze kterého je i tento článek.

 
Revizní přístroj C.A 6116.

 

 Základní sestava doplněná o proudové
měřící kleště C177A
s měřícímí rozsahy 0,05 až 200 A. 

 

S přístrojem se na přelomu let 2010-2011 dodávala v akci zdarma i 15 m sada pro měření zemních odporů. Pro větší vzdálenosti bylo možno dokoupit 50 m a 100 m sadu vodičů a zemních sond. Tím byl přístroj schopen vyhovět příslušným českým i evropským normam pro všechna požadovaná revizní měření na elektrických instalacích do 1000V.


Zemnící sada 15 a 50 m.

 

 Přístroj nejen komunikuje s PC přes rozhraní USB, ale na dostatečně velkém display lze kromě měřených hodnot po stisknutí nápovědy zobrazit i správné schéma zapojení, které odpovídá navolené měřené funkci.


Detail display se schematickým zobrazením kabelů při měření izolačních odporů.

Kalibrační list

Pro správnou a přesnou funkci revizního přístroje je třeba pravidelná kalibrace. U revizních přístrojů se doporučuje minimálně jednou za 5 let nebo častěji dle četnosti použití.

 
  Strana 1                   Strana 2

Sonda dálkového ovládání


Prohlášení o shodě.

Proudové měřící kleště


Prohlášení o shodě.