Elektrické stroje a spotřebiče

 
        Elektrická zařízení strojů

        Strojní zařízení (stroj) je montážní celek sestavený z částí nebo součástí strojů, z nichž je alespoň jedna pohyblivá, s příslušnými pohonnými zařízeními, řídícími a silovými obvody, vzájemně spojenými za účelem specificky přesně stasnoveného použití, zejména pro zpracování, úpravu, dopravu nebo balení materiálu.

        Termíny strojní zařízení a stroj zahrnují také sestavu strojů, které jsou za účelem dosažení stejného cíle uspořádány a ovládány tak, aby fungovaly jako integrální celek.

                

        Od 1. června 2009 platí pro tuto oblast vyhrazených elektrických zařízení ČSN EN 60204-1 ed.2. U těchto zařízení mohou mimo jiné vzniknout nebezpečné situace z následujích příčin :

    -    poruchy nebo poruchové stavy v elektrických zařízeních, které mají za následek možnost úrazu elektrickým proudem nebo požár elektrického původu
    -    poruchy nebo poruchové stavy v řídících obvodech (nebo součástkách a přístrojích spojených s těmito obvody), které mají za následek chybnou funkci stroje
    -    poruchy nebo přerušení ve zdrojích energie i poruchy nebo poruchové stavy v silových obvodech, které mají za následek chybnou funkci stroje
    -    ztráta spojitosti obvodů závislých na kluzných nebo valivých kontaktech, která má za následek poruchu bezpečnostní funkce
    -    elektrické rušení, např. elektromagnetické, elektrostatické, vytvářená buď vně nebo uvnitř elektrického zařízení, která mají za následek chybnou funkci stroje
    -    uvolnění akumulátorové energie (buď elektrické nebo mechanické), která má za následek například úraz elektrickým proudem, neočekávaný pohyb, který může způsobit zranění
    -    povrchové teploty, které mohou způsobit zranění

        Bezpečnostní opatření jsou kombinací opatření zavedených v etapě návrhu a opatření, která má provést uživatel.

        Lhůty kontrol a revizí strojních zařízení v průběhu provozu jsou dány v dokumentaci výrobce, stanoveny místním předpisem, ČSN 33 1500 dle prostředí a v souladu s NV 378/2001 Sb.

 

        Elektrické ruční nářadí a elektrické spotřebiče       

        Od 31.12.2010 byla norma ČSN 33 1600 opr. 1 z roku 2007 nahrazena novou normou platící i pro elektrické spotřebiče a to ČSN 33 1600 ed. 2 z listopadu 2009. Na elektrickém ručním nářadí se během provozu provádí :

        a) Kontroly (prohlídka a zkoušení) - pracovník min. §4 vyhl. č. 50/1978 Sb.

        b) Revize (prohlídka, měření a zkoušení) - revizní technik §9 vyhl. č. 50/1978 Sb.

        Lhůty kontrol :

        a) před každým výdejem a po každém vrácení nářadí

        b) při dlouhodobém používání - každý den vždy na začátku a na konci práce s nářadím

        V případě velmi častého používání elektrického ručního nářadí (s nářadím se pracuje např. delší dobu než 250 provozních hodin za rok), je vhodné kratší lhůty pravidelných revizí stanovit místním provozním bezpečnostním předpisem. 

 

        Pro kontroly a revize elektrických spotřebičů platí od 31.12.2010 ČSN 33 1600 ed. 2 z roku 2009. Norma se nevztahuje na elektrická zdravotní zařízení, elektrická zařízení do prostorů s nebezpečím výbuchu, strojní zařízení, svářečky a elektrická technická zařízení dle vyhlášky Českého báňského úřadu č. 75/2002 Sb.

        Na elektrických spotřebičích se provádí :

        a) Kontroly během jejich užívání.

        b) Revize po opravách a úpravách a během užívání.

Ruční elektrické nářadí spadá pod nepřipevněné spotřebiče držené v ruce.

 

        Elektrické ruční nářadí - nářadí držené při práci v ruce a využívající ke své činnosti elektrickou energii.    

        Nepřipevněný spotřebič - spotřebič, který není připevněn.        

        Připevněný spotřebič - spotřebič, který je určen k používání, když je připevněn k podložce nebo jiným způsobem trvale zajištěn na určitém místě.

        Spotřebič držený v ruce - nepřipevněný spotřebič určený k tomu, aby byl během normálního používání držen v ruce, přičemž případný motor nebo elektrický pohon je nedílnou součástí spotřebiče.

 

Lhůty pravidelných revizí připevněných spotřebičů jsou stejné jako lhůty revizí elektrických instalací a řídí se lhůtami uvedenými v ČSN 33 1500.

 

Vyhledávání

Používaný přístroj

Pro revize elektrických spotřebičů a pracovních strojů používáme špičkový revizní přístroj Revex Profi od firmy ILLKO. Kromě všech měření, které jsou při těchto revizích potřeba, lze dokoupit i příslušenství umožňující další měření jako teplota, otáčky apod.


Přístroj Revex Profi.

 

Pro usnadnění práce a zvýšení produktivity při revizích elektrických spotřebičů je přístroj ve spojení s PC vybaven automatickými funkcemi vedení databáze spotřebičů a vyhodnocení výsledků revize.

Přístroj je vybaven tvalou automatickou kontrolou :

    - nebezpečného dotykového napětí na PE kolíku v napájecí zásuvce
    - připojení PE kolíku v napájecí zásuvce k vodiči PE
    - velikosti unikajícího proudu v průběhu měření
    - nepřítomnosti vnějšího napětí na měřících hrotech

Manuální kontrolou správné funkce přístroje.


Základní sada bez třífázových redukcí doplněná brašnou na příslušenství.

 

Přístroj doplněný čtečkou a tiskárnou čárového kódu urychluje následné pravidelné revize, což umožňuje poskytnout smluvním zákazníkům výraznější slevy a zároveň mohou klienti využít databázi nářadí a spotřebičů při evidenčních kontrolách a inventurách.

Kalibrační list

Kalibrace byla provedena firmou ILLKO Blansko.

 
List 1             List 2            List 3